HEALTHBARTER

Deze garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing op de directe klant van HealthBarter en zijn niet zondermeer overdraagbaar op derden, bij doorverkoop, overerving, etc., tenzij met goedkeuring en na controle van apparatuur door HealthBarter technisch personeel.

Doug Coil apparatuur kan alleen aangeschaft worden door therapeuten en artsen aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie, zoals  ABNG of VNT.


Beknopte algemene garantie voorwaarden
 

Doug Coil garantie:
Levenslange garantie op de Doug Coil Controle Module en 3-D Extentie Module.
5 jaar garantie op de Instek Digital Function Generator.
5 jaar garantie op de hoogvermogen versterker.
5 jaar garantie op constructiefouten van de spoelen, c.q. de Coils.

Ozon Sauna garantie:
Garantie voor ozon generatoren is 5 jaar.
Garantie voor zuurstof generatoren is 3 jaar
Garantie voor alle houten sauna's is 3 jaar
Garantie voor sauna tent en stoom generator is 2 jaar

Garantie voor randapparatuur als veiligheidsschakelaars, ventilatoren, surgeprotector contactdozen, etc. is 1 jaar.

U heeft elk jaar recht op 1 gratis onderhoud-, instructie- en/of reparatie bezoek.
Voor elk extra verzoek voor onderhoud of reparatie wordt (enkel) een vast bedrag aan voorrijkosten berekend (in 2015 is dat 70.-- euro)

Doug Coil specificatie garantie:
Garantie geld voor de "witte kasten", dat zijn de Control Module (hoofd installatie) en de Extention Module. Garantie geld ook voor de constructie van de spoelen, c.q de "Coils", echter niet voor schade veroorzaakt door doorbranden, door het niet gebruiken van de ingebouwde ventilator, of door laten vallen of ander oneigelijk gebruik!  In de gebruiksaanwijzing wordt duidelijk aangegeven hoe u de Coils moet beschermen waardoor ze jaren mee gaan.

Reparatie van apparatuur vindt normaliter plaats op locatie van de klant of, als HealthBarter de schade te groot acht om in 2 uur te repareren, in de reparatie locatie van HealthBarter. In het laatste geval wordt de apparatuur door HealthBarter meegenomen en zo snel mogelijk gerepareerd weer geleverd. HealthBarter is geen vergoeding verschuldigd voor gederfde inkomsten tijdens de duur van defecte apparatuur en de reparatie periode. HealthBarter zal echter alles in het werk stellen om u tijdens de reparatie periode vervangende apparatuur te leveren.

Garantie geldt niet voor oneigenlijk gebruik, brand of water schade, laten vallen, stoten etc. Ook is het van belang om met de Coils minstens 1,5 meter afstand te houden van elke andere electrische apparatuur. (ook van de witte boxen) , electrische sleutels, bank- en creditcards etc. . Schade aan deze artikelen en apparatuur veroorzaakt door het magnetische veld van de Coil valt buiten de garantie en wordt niet vergoed.

Van gebruiker wordt verwacht dat hij zelf een verzekering afsluit voor vergoeding in geval een van deze oorzaken van schade mogen optreden.

Van kopen of gebruiker wordt verwacht dat zij een door de overheid voorgeschreven veilige elektriciteitsvoorziening hebben, welke beveiligd is met 16 amp. automatische zekeringen en aardlekschakelaars. Tevens moet de elektrische installatie voldoende capaciteit leveren voor het optimaal kunnen bedienen van de apparatuur.

Healthbarter is gemachtigd indien apparatuur gerepareerd moet worden om de apparatuur te vervangen mocht reparatie niet meer mogelijk zijn. Vervanging kan geschieden door dezelfde apparatuur  of door andere  apparatuur die precies het zelfde functioneert, met dezelfde kwaliteit, als de bij reparatie ingenomen apparatuur.

Vrijwaring:
HealthBarter is volledig gevrijwaard van elke aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de apparatuur die zij aan de klant levert. Er kan nooit een schadeclaim ingediend worden in verband met persoonlijke schade, schade aan de gezondheid van koper of anderen die de apparatuur gebruiken of er mee door koper of derden behandeld worden. HealthBarter gaat er van uit dat elke gebruiker een door de overheid gekwalificeerd persoon is, welke opgeleid en bevoegd is voor het behandelen van patiënten.

De Doug Coil apparatuur is van uitzonderlijke hoge kwaliteit en ontworpen en geproduceerd door universitair gekwalificeerde ingenieurs. Het heeft de vereiste CE keuring voor veiligheid.

HealthBarter geeft aan de koper uitgebreide instructies, mondeling, op papier als wel softwarematig, hoe de apparatuur te gebruiken. HealthBarter gaat er van uit dat deze instructies zorgvuldig worden opgevolgd om een optimaal resultaat te behalen als wel de veiligheid van gebruik te waarborgen.

Op de verschillende apparatuur staan duidelijk de waarschuwingen betreffende hoge voltage aangegeven. De koper is verplicht bij schade aan de apparatuur of aan de elektriciteitsdraden of elke andere vorm van schade dan ook die een elektroschok kan opleveren, direct HealthBarter hierover in te lichten zodat afdoende maatregelen genomen kunnen worden dat de apparatuur weer voldoet aan alle veiligheidseisen. Bij herkenning van een dergelijke schade is de gebruiker verplicht de apparatuur direct af te zetten en deze, tot dat volledige reparatie heeft plaats gevonden door HealthBarter technicus, of ander bevoegd technicus, niet meer te gebruiken.
HealthBarter en haar werknemers zijn volledig gevrijwaard van elke aansprakelijkheid van verwonding of erger veroorzaakt door elektroschok of anderszins, door het niet kundig gebruik van de apparatuur door koper of derden en door het niet opvolgen van de hier bovenstaande waarschuwingen en instructies.

HealthBarter is volledig gevrijwaard van schade aan andere apparatuur, elektronisch of anderszins, dat gerelateerd zou zijn aan het gebruik van de Doug Coil en andere door HealthBarter geleverde apparatuur. Dit geld in het bijzonder maar niet alleen voor computers, mobiele telefoons, autosleutels, horloges, tv's, medische apparatuur, pacemakers, ec.. Het is de gebruiker bekend dat genoemde apparatuur niet in de buurt van de Coils mag komen daar er schade aan kan optreden door het sterke magnetische veld van de Coils dat het lichaam doordringt. Een afstand van minimaal twee meter is geadviseerd voor andere apparatuur..

Het is de koper of gebruiker van de apparatuur bekend dat tijdens het gebruik van de Doug Coil apparatuur alle sieraden, zoals horloges, oorbellen, kettingen, armbanden, piercings etc., moeten worden afgedaan. Daarnaast is het de koper of gebruiker bekend dat betaalpassen en electrische autosleutels beschadigd raken als ze in het magnetisch veld van de spoelen komen en daardoor niet meer zullen functioneren. Alle betaalpassen en autosleutels moeten dan ook uit kleding worden verwijderd voor gebruikmaking van de apparatuur.
Personen met metalen implantaten, pacemakers of anderszins elektronische of metalen voorwerpen in of op het lichaam kunnen geen gebruik maken van de apparatuur daar er ernstige schade aan hun gezondheid kan optreden.

HealthBarter en haar personeel is gevrijwaard van alle aansprakelijkheid, fysiek of financieel veroorzaakt door het niet in acht nemen van alle bovenstaande waarschuwingen en instructies.